Food / Superfoods / Manuka honey
Manuka Lab Manuka honey MGO 100+ 250 g
Manuka Lab honey MGO 100+.
Natural Mānuka honey from New Zealand.
€25
Buy!
Manuka Lab Manuka Honey MGO 300+ 250 g
Manuka Lab honey MGO 300+.
Natural Mānuka honey from New Zealand.
€33
Buy!
Manuka Lab Manuka Honey MGO 525+ 250 g
Manuka Lab honey MGO 525+.
Natural Mānuka honey from New Zealand.
€49
Buy!
Manuka Lab Manuka Honey MGO 525+ 500 g
Manuka Lab honey MGO 525+.
Natural Mānuka honey from New Zealand.
€89
Buy!
Manuka Lab Manuka Honey MGO 700+ 250 g
Manuka Lab honey MGO 800+.
Natural Mānuka honey from New Zealand.
€89
Buy!